Drijfveer

“When you see injustice, DO something about it”

In maart 2017 gaat Mind the Gap van start. Organisaties uit de jeugd- en volwassenzorg, het algemeen welzijnswerk, woon- en werksector, lokaal sociaal beleid, … willen concrete acties opzetten voor jongvolwassenen die dreigen door de mazen van het net te vallen (jongvolwassenen die een verleden hebben in de jeugdzorg, geen aansluiting vinden met bestaande dienstverlening, ondersteuning mijden, …). Anderhalf jaar later wordt Mind the Gap partner van de Europese en internationale A Way Home beweging, een platform van lokale en nationale coalities dat thuisloosheid bij jongeren en jongvolwassenen uit de wereld wil helpen, gestart door A Way Home Canada. Deze coalities zijn verbonden met elkaar door de collectieve impact die ze willen genereren:  een groep van relevante actoren uit verschillende sectoren werkt samen aan het voorkomen en beëindigen van thuisloosheid bij jongvolwassenen. Ze ontwikkelen samen acties die fundamentele veranderingen teweeg brengen voor de doelgroep.

Logo MTG

Thuisloosheid: een aanslag op de mensenrechten

“Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden”. Zo staat te lezen in de Belgische grondwet. Het recht op een behoorlijke huisvesting staat hierbij centraal en dit wordt bekrachtigd door de Vlaamse Wooncode: de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid moet worden bevorderd. De rechten van jongvolwassenen (16 tot 25 jarigen) die in thuisloosheid leven worden niet enkel op het vlak van wonen met de voeten getreden, maar verschillende van hun mensenrechten worden geschonden: Recht op goed leven, Recht op een (t)huis, Recht op werk, Recht op een inkomen, Recht op gezondheid, Recht op onderwijs, Recht op een eigen plekje, …

Duty to Assist

Thuisloosheid bij jongvolwassenen moet uit de wereld worden geholpen. Het Mind the Gap collectief slaat de handen in elkaar om de volgende doelstelling te realiseren:

Alle jongvolwassenen in de stad Antwerpen hebben een veilige, ondersteunende en koesterende thuis. Geen enkele jongvolwassene is thuisloos of loopt het risico thuisloos te worden.

Elke  jongvolwassene in de stad Antwerpen kan, samen met zijn netwerk en / of familie een beroep doen op de diensten en ondersteuning die hij nodig heeft om een kwalitatief leven uit te bouwen in de verschillende levensdomeinen en zo een veilige, ondersteunende en koesterende thuis uit te bouwen: welzijn & zorg, wonen, onderwijs, werk & ondernemen, vrije tijd, jeugd, cultuur, sport, ...

Ambities

  • Een op talenten gerichte en proactieve benadering van werken met jongvolwassenen moet de norm zijn voor alle diensten, ongeacht of deze worden geleverd door de non-profit of de publieke sector. Alle interventies zijn gericht op netwerkversterking vanuit een door jongvolwassenen geleid perspectief.
  • Alle Antwerpse actoren uit de verschillende domeinen (zorg, wonen, werk, onderwijs, vrije tijd, justitie, politie, …)  zetten hun krachten in en zijn partners in het voorkomen en beëindigen van thuisloosheid bij jongvolwassenen. We ontwikkelen samen een actieplan dat fundamentele veranderingen teweeg brengt. We kleuren gezamenlijk buiten de lijntjes en realiseren zo heel concrete acties samen met en voor de jongvolwassenen. Deze acties situeren zich op korte, middellange en lange termijn en monitoren we op hun effectiviteit.
  • Dienstverlening in de verschillende domeinen is geïntegreerd zowel op organisatie- als systeemniveau zodat continuïteit en afstemming in de begeleiding is gegarandeerd.