Organisatie

Collectieve impact

“No single organization is responsible for any major social problem, nor can any single organization cure it”

Onze ambities kunnen we enkel realiseren wanneer alle relevante actoren uit verschillende sectoren samenwerken aan het voorkomen en beëindigen van thuisloosheid bij jongvolwassenen. We ontwikkelen samen acties die fundamentele veranderingen teweeg brengen voor de doelgroep. Wanneer we onze Roadmap concreet willen maken moeten de volgende basisvoorwaarden voor collectieve impact vervuld zijn: Gezamenlijke agenda, gezamenlijke impact nagaan, activiteiten wederzijds versterken, permanente communicatie & een ondersteunde organisatie.

Afbeelding collectieve impact

Mind the Gap collectief

De gemeenschappelijke agenda krijgt vorm en wordt bewaakt in het Mind the Gap collectief. We zijn een collectief van mensen en organisaties uit heel verschillende sectoren (zorg, wonen, werk, onderwijs, vrije tijd, justitie, …) die hun verantwoordelijkheid opnemen, mede-eigenaar zijn van onze acties en dit in samenhang tot elkaar. 
We willen het voortouw nemen in het realiseren van onze ambitie - Alle jongvolwassenen in de stad Antwerpen hebben een veilige, ondersteunende en koesterende thuis. Geen enkele jongere of jongvolwassenen is thuisloos of loopt het risico thuisloos te worden. Het collectief komt drie keer per jaar samen, zodat alle leden op de hoogte blijven van en input kunnen geven op de verschillende doelstellingen, acties en resultaten. We beslissen binnen het collectief over nieuwe acties en beleidsmatige initiatieven.

 

Mind the Gap Actiegroepen

De acties worden uitgewerkt, uitgevoerd en opgevolgd door actiegroepen, momenteel preventie, wonen, zorgcontinuïteit en netwerken. De acties zijn dynamisch: we evalueren, brengen de impact in kaart, sturen bij en sluiten af. Waardevolle acties verbreden we en we ontwikkelen nieuwe acties. Voor elke actiegroep is er een trekker die deel uitmaakt van de back office (zie onder): zo garanderen we een uitwisseling van informatie tussen de actiegroepen en de back office.

Mind the Gap Back Office

De back office is het ondersteunend platform die verantwoordelijk is voor coördinatie , dataverzameling en communicatie

  • Opvolging van de doelstellingen en het actieplan, zodat we samen toewerken naar het waarmaken van onze ambitie.
  • Opvolging van weerkerende patronen in de verschillende acties (wat werkt er, wat werkt er niet) en van hieruit (beleids)aanbevelingen formuleren
  • Ondersteuning van elke actiegroep om nog ontbrekende actoren te betrekken
  • Optimaal inzetten van bestaande en nieuwe financiering voor het realiseren van de acties