Roadmap & Acties

De Canadese A Way Home Hub publiceerde in 2018, op basis van jarenlange ervaring en onderzoek over thuisloosheid bij jongeren en jongvolwassenen, ‘The Roadmap for the Prevention of Youth homelessness’. Ze definiëren verschillende niveaus van preventie met onderliggende actiedomeinen om thuisloosheid bij jongeren en jongvolwassenen te voorkomen en te beëindigen: structurele preventie versterken, verhogen van zorgcontinuïteit en toegankelijkheid binnen hulpverlening, vroege interventie inzetten, uithuiszetting vermijden, opvang en stabiele huisvesting garanderen en een Duty to Assist vanuit de rechtenbenadering.

Mind the Gap werkt aan een Antwerpse Roadmap

Mind the Gap werkt aan een eigen Antwerpse Roadmap. We definiëren een eigen doelstelling onder de niveau's van preventie en we plannen en implementeren concrete acties om deze doelstellingen waar te maken. 

Deze acties vindt u op deze pagina.

Onze doelstellingen zijn:

  1. Structurele preventie versterken: Willen we thuisloosheid bij jongvolwassenen uit de wereld helpen, dan moeten we ook de onderliggende oorzaken aanpakken. We moeten inzetten op armoedebestrijding, de beschikbaarheid van betaalbare woning verhogen, ongelijkheid en discriminatie aanpakken, sociale inclusie promoten, negatieve kind-ervaringen voorkomen, … Het Mind the Gap collectief zoekt samenwerking met de verschillende lokale en regionale overheden om wetgeving en beleid te ontwikkelen gericht op preventie.
  2. Verhogen van zorgcontinuïteit en toegankelijkheid binnen hulpverlening: We willen de transitie uit zorg- en detentiesystemen ondersteunen zodat een geleidelijke en continue overgang naar een zelfstandig leven gegarandeerd is. Het aanbod voor jongvolwassenen moet zo georganiseerd zijn dat de zorg aansluit bij de mogelijkheden en vragen van de jongvolwassenen. D.w.z. dat we maximaal rekening houden met de kennis en vaardigheden van de jongvolwassen en samen een traject op maat uitstippelen. Dit veronderstelt een samenwerking tussen de jongvolwassenen, hun netwerk en/of familie en de dienstverleners. We willen vraaggestuurde, toegankelijke, beschikbare, geschikte en betaalbare dienstverlening creëren en de tevredenheid van de jongeren over de dienstverlening verhogen en de uitkomsten van de dienstverlening voor de jongeren verbeteren . We vertrekken hiervoor vanuit een intersectoraal gedachten goed en hebben oog voor de meest kwetsbare personen in onze samenleving.
  3. Vroege interventie inzetten: Op dit niveau van preventie organiseren we gerichte ondersteuning voor jongeren die het risico lopen om thuisloos te worden: we focussen op het versterken van familiale en andere netwerken, zetten in op vroege interventie in samenwerking met scholen en jeugdwerk, en evalueren naar geïntegreerde diensten en systemen waarbij gecoördineerde aanmelding een eerste belangrijke stap vormt.
  4. Uithuiszetting vermijden: We willen uithuiszetting vermijden door jongvolwassenen en hun context te informeren en adviseren en door een gerichte en tijdige crisisinterventie op te zetten. De acties die zullen bijdragen aan het waarmaken van deze doelstelling worden nog gedefinieerd. CAW Antwerpen is reeds actief op dat domein, zij werken samen met de stad in kader van het vermijden van uithuiszetting door het aanbieden van preventieve woonbegeleiding. We onderzoeken een mogelijke uitbreiding specifiek naar jongeren.
  5. Stabiele huisvesting en opvang: We willen stabiele huisvesting voor alle jongvolwassenen met toegankelijke woonbegeleiding indien aangewezen. We ontwikkelen en versterken innovatieve woonvormen.  We creëren opvangmogelijkheid, afgestemd op de noden van jongvolwassenen .  Opvang gebeurt steeds met het oog op doorstroom naar duurzame woonvormen, al dan niet gecombineerd met een intersectorale zorgaanbod bij de meer complexere leefsituaties.  Dit op maat van de jongere en zijn netwerk.

 

File(s)